سوهان

سوهان،سوهان ویژه،سوهان مخصوص،سوهان کادویی،سوهان قم،سوغات قم،سوغات ایران،محمد حلوایی،سوهان محمد حلوایی،سوهان حلوایی،هدیه،کادو،حلوایی

سوهان,سوهان ویژه,سوهان مخصوص,سوهان کادویی,سوهان قم,سوغات قم,سوغات ایران,محمد حلوایی,سوهان محمد حلوایی,سوهان حلوایی,هدیه,کادو

سوهان
سوهان ویژه
سوهان محصوص
سوهان کادویی
سوهان قم
سوغات قم
سوغات ایران
محمد حلوایی
سوهان محمد حلوایی
سوهان حلوایی
هدیه
کادو
حلوایی

سوهان حلوایی سوغات قم گز شیرینی پولکی حلوا سوهان ویژه سوهان مخصوص سوغات هدیه سوهان حلوایی سوغات قم گز شیرینی پولکی حلوا سوهان ویژه سوهان مخصوص سوغات هدیه سوهان حلوایی سوغات قم گز شیرینی پولکی حلوا سوهان ویژه سوهان مخصوص سوغات هدیه سوهان حلوایی سوغات قم گز شیرینی پولکی حلوا سوهان ویژه سوهان مخصوص سوغات هدیه

سوهان،سوهان ویژه،سوهان مخصوص،سوهان کادویی،سوهان قم،سوغات قم،سوغات ایران،محمد حلوایی،سوهان محمد حلوایی،سوهان حلوایی،هدیه،کادو

سوهان,سوهان ویژه,سوهان مخصوص,سوهان کادویی,سوهان قم,سوغات قم,سوغات ایران,محمد حلوایی,سوهان محمد حلوایی,سوهان حلوایی,هدیه,کادو

سوهان حلوایی سوهان حلوایی سوهان حلوایی
سوهان کره ای

نوع سوهان : کره ای

مدل سوهان : گل

وزن(گرم):500/1000

sohan type : butter

model : flower

weight: 500g/1000g
سوهان کره ای

نوع سوهان : کره ای

مدل سوهان : آجیلی

وزن(گرم):500/1000

sohan type : butter

model : nutty

weight: 500g/1000g
سوهان کره ای

نوع سوهان : کره ای

مدل سوهان : گزی

وزن(گرم):700/1000

sohan type : butter

model : gezi

weight: 700g/1000g
سوهان کره ای
نوع سوهان : حلوایی
مدل سوهان : مجلسی
وزن(گرم):500
sohan type : halvaei
model : parliamentary
weight: 500g/1000g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : لقمه ای
وزن(گرم):500/1000
sohan type : butter
model : bite
weight: 500g/1000g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : شش ضلعی
وزن(گرم):500/1000
sohan type : butter
model : hexagon
weight: 500g/1000g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : باقلوایی
وزن(گرم):500/1000
sohan type : butter
model : baqlvayy
weight: 500g/1000g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : لقمه ای
وزن(گرم):500/1000
sohan type : butter
model : bite
weight: 500g/1000g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : کادویی/کنجدی/مدادی
وزن(گرم):500
sohan type : butter
model : gift/sesam/pencil
weight: 500g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : کادویی/شش ضلعی
وزن(گرم):500
sohan type : butter
model : gift/hexagon
weight: 500g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : کادویی/لقمه ای
وزن(گرم):500
sohan type : butter
model : gift/bite
weight: 500g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : کادویی/شش ضلعی
وزن(گرم):500
sohan type : butter
model : gift/hexagon
weight: 500g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : کادویی/باقلوایی
وزن(گرم):500
sohan type : butter
model : gift/baqlvayy
weight: 500g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : گل
وزن(گرم):500/1000
sohan type : butter
model : flower
weight: 500g/1000g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : گزی
وزن(گرم):250
sohan type : butter
model : gezi
weight: 250g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : حبه ای
وزن(گرم):250
sohan type : butter
model : cubes
weight: 250g
سوهان کره ای
نوع سوهان : دسری
مدل سوهان : مغزپسته
وزن(گرم):280
sohan type : dessert
model : pistachio
weight: 280g
سوهان کره ای
نوع سوهان : دسری
مدل سوهان : کنجدی
وزن(گرم):280
sohan type : dessert
model : sesam
weight: 280g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : کنجدی/مدادی
وزن(گرم):400
sohan type : butter
model : sesam/pencil
weight: 400g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : گل نازک/کلیپسی
وزن(گرم):500
sohan type : butter
model : thin flower/tresses
weight: 500g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : گزی/کلیپسی
وزن(گرم):500
sohan type : butter
model : gezi/tresses
weight: 500g
سوهان کره ای
نوع سوهان : کره ای
مدل سوهان : حبه ای/کلیپسی
وزن(گرم):500
sohan type : butter
model : cubes/tresses
weight: 500g
ارتباط با ما
سوهان کره ای کارگاه و فروشگاه: قم، میدان آزادگان، ابتدای 24 متری چمران، روبروی بیمارستان شهید بهشتی        ایران، قم، حقل نفط ازاديجان، بدءا من 24 ياردة جمـران، أمام مستشفى الشهيد بهشتي Iran, Qom, Azadegan SQ , beginning 24 yards Chamran, in Front Hospital
سوهان کره ای تلفن فروشگاه: 68 62 70 36 025 فکس: 72 03 62 36 025 همراه: 119 0 151 0912 مخـزن الهـاتف: 68 62 70 36- 025 فاكس: 72 03 62 36- 025 الجــوال: 119 0 151 0912 Phone: (+98) 36 70 62 68 Fax: (+98) 36 62 03 72 Mobile: (+98) 912 151 0 119
سوهان کره ای Emai: Info@halvaei.com
کارگاه و فروشگاه: قم، میدان آزادگان، ابتدای 24 متری چمران، روبروی بیمارستان شهید بهشتی